ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Α.   ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Β.   ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Γ.   ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Δ.   ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ι. Η Γ ενική Συνέλευση

ΙΙ. Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή

Ε.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΣΑΙΩΝ
«ΤΟ ΒΛΑΣΗ»

Α. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Σύλλογος υπό την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΣΑΙΩΝ «ΤΟ ΒΛΑΣΗ» με έδρα το Βλάση Μεσσηνίας. Ο σύλλογος μπορεί να ιδρύσει παραρτήματα σε οποιοδήποτε μέρος της Μεσσηνίας κρίνει σκόπιμο ή και έξω από αυτή.  

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Σωματείου είναι:

α. Ανάλυση, μελέτη, προώθηση και υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για επίλυση των προβλημάτων που αφορούν το χωριό μας.

β. Εξωραϊσμός του χωριού και της ευρύτερης περιοχής.

γ. Ίδρυση γραφείων-εντευκτηρίων, οργάνωση εκδηλώσεων, πρόσκληση θεατρικών συγκροτημάτων, ομίλων δημοτικών χορών, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων σε θέματα επιμόρφωσης και πολιτισμού.

δ. Ανάδειξη εθίμων του χωριού μας.

ε. Οργάνωση εκδρομών, χορών, μουσικών εκδηλώσεων κ.α.

στ. Ανταλλαγή απόψεων με δημόσιες συζητήσεις και άλλες μορφές για τη στήριξη του χωριού και την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που διαθέτει το χωριό και η ευρύτερη περιοχή.

ζ. Έκδοση εντύπων (εφημερίδα, ενημερωτικά δελτία κ.ά.), ενημερωτικού περιεχομένου και προβολής του χωριού μας.  

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Β. ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Άρθρο 4ο

Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Α. Ως τακτικά μέλη γίνονται δεκτοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πολίτες ελληνικής καταγωγής, άντρες και γυναίκες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους που κατοικούν ή διαμένουν ή κατάγονται ή έχουν σχέση με το χωριό Βλάση Πυλίας. Τακτικά μέλη λογίζονται και όσοι υπέγραψαν το πρακτικό της ιδρύσεώς του.

Β. Ως επίτιμα μέλη κηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με σύμφωνη γνώμη πέντε (5) μελών του, άτομα που προσέφεραν αξιόλογη συνδρομή, οικονομική ή άλλη, στο Σύλλογο. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, δύνανται όμως να παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις και να λαμβάνουν το λόγο συμβουλευτικά.  

Άρθρο 5ο

Για την εγγραφή στο Σωματείο, το υποψήφιο μέλος υποβάλλει αίτηση προς το Δ.Σ. Μαζί με την αίτηση καταβάλει ως δικαίωμα εγγραφής το ποσόν των δέκα (10) ευρώ και δέκα (10) ευρώ ως ετήσια συνδρομή. Τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση της Γ.Σ. 

Άρθρο 6ο

Οποιοδήποτε μέλος έχει δικαίωμα να ζητήσει τη διαγραφή του από το Σωματείο, υποβάλλοντας έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. του Συλλόγου, το οποίο έχει υποχρέωση να την κάνει αποδεκτή στην πρώτη συνεδρίασή του. Το αποχωρόν μέλος δεν έχει κανένα δικαίωμα σε τυχόν περιουσιακά στοιχεία που δώρησαν στο Σύλλογο.  

Άρθρο 7ο

Με απόφαση της Γ.Σ., που βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, και με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών, διαγράφεται όποιο μέλος παραβιάζει τις αρχές του καταστατικού.  

Άρθρο 8ο

Τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να προσέρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις, να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, να υποβάλλουν προτάσεις μέσα στο πνεύμα του σκοπού του Σωματείου, να ψηφίζουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, να συμμετέχουν σε επιτροπές δράσης, που ορίζονται από το Δ.Σ. Επίσης μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα λόγου και να παίρνουν μέρος στις διαδικασίες του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγραφή τους στο Σύλλογο έγινε ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν την προκήρυξη των εκλογών.

Άρθρο 9ο

α. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής, καθώς και ετήσια συνδρομή μέσα στο έτος, για το οποίο καταβάλλεται.

β. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτεί την πλήρη οικονομική τακτοποίηση του μέλους ακόμη και του τρέχοντος έτους.

γ. Όσοι καθυστερούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο, πέραν του έτους και, παρά τη σχετική ειδοποίηση του ταμία δεν ανταποκρίνονται, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. Η επανεγγραφή είναι δυνατή εφ’ όσον το ενδιαφερόμενο μέλος καταβάλλει το απαιτούμενο για την εγγραφή ποσό και τις συνδρομές ενός έτους. Αν καθυστερεί τη συνδρομή του επί δύο (2) χρόνια χάνει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

δ. Όσα μέλη επιθυμούν να εκθέσουν υποψηφιότητα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το Δ.Σ. είκοσι πέντε (25) ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας των εκλογών.

Άρθρο 10ο

Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ζήλο και ενθουσιασμό στα δρώμενα του Συλλόγου και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των Γ.Σ. και του Δ.Σ. Μέλος το οποίο ενεργεί κατά των συμφερόντων του Συλλόγου διαγράφεται με απόφαση της Γ.Σ.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

Γ. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Άρθρο 11ο

α. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:

Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και

Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.

β. Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι:

Οι έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από τη Γ.Σ.

Εισπράξεις από εκδηλώσεις που οργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος.

Δωρεές, επιχορηγήσεις, κληροδοτήματα και κάθε άλλο απρόβλεπτο έσοδο από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κι αν προέρχεται, χωρίς όρους και δεσμεύσεις που είναι αντίθετοι με τους σκοπούς του συλλόγου και εφ’ όσον εγκριθούν από το Δ.Σ.  

Άρθρο 12ο

α. Δωρητές του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 500 έως 1000 ευρώ.

β. Ευεργέτες του Συλλόγου ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, από 1001 έως 3000 ευρώ.

γ. Μεγάλοι ευεργέτες ονομάζονται τα πρόσωπα, τα οποία προσφέρουν προς το Σύλλογο χρηματικά ποσά ή είδη ίσης αξίας, πάνω από 3001 ευρώ.

δ. Τα ονόματα των δωρητών, ευεργετών και μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ιδιαίτερο τιμητικό λεύκωμα. Κατ’ εξαίρεση τα ονόματα των μεγάλων ευεργετών αναγράφονται σε ειδική πινακίδα, αναρτημένη σε περίοπτη θέση στο γραφείο ή σε άλλη ειδική αίθουσα του συλλόγου.

ε. Με απόφαση του Δ.Σ. τα ποσά αυτά δύνανται να αναπροσαρμόζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Όργανα του Συλλόγου είναι:

ι. Η Γενική Συνέλευση των μελών

ιι. Το 7/μελές Διοικητικό Συμβούλιο

ιιι. Η 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

Ι. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 14ο

α. Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο. Συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο το μήνα Αύγουστο και έκτακτα, όταν το Δ.Σ. του Συλλόγου ή το 1/5 των τακτικών μελών του το ζητήσει εγγράφως μέσα σε 10 ημέρες από την αίτηση. Προσδιορίζεται από τον Πρόεδρο ο τόπος και η ώρα της συνεδριάσεως και η πρόσκληση για σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. από το Δ.Σ. του Συλλόγου γίνεται με δημοσίευση σε τοπική εφημερίδα επτά (7) ημέρες τουλάχιστον προηγούμενα, καθώς και με ανακοίνωση στα καφενεία του χωριού, επιστολές στα μέλη που κατοικούν εκτός του χωριού ή τηλεφωνική επικοινωνία. Στην πρόσκληση σύγκλησης Γ.Σ. αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος, η ημερήσια διάταξη και η επαναληπτική, εντός 8/ημέρου Γ.Σ., εφ’ όσον δεν επιτευχθεί απαρτία.

β. Η Γ.Σ. είναι σε νόμιμη απαρτία, όταν παραβρίσκονται τα μισά από τα εγγεγραμμένα και τακτοποιημένα ταμειακά τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εφόσον η Γ.Σ. δεν βρεθεί σε απαρτία, καλείται νέα Γ.Σ. σε 8 ημέρες, οπότε υπάρχει απαρτία αν παραβρίσκεται το 1/5 των μελών, όπως καθορίστηκαν παραπάνω. Αν δεν συγκεντρωθεί και αυτός ο αριθμός, τότε συγκαλείται πάλι Γ.Σ., μέσα σε 8 ημέρες και συνεδριάζει έγκυρα, όσα μέλη κι αν προσέλθουν.

γ. Σε όλες τις μη εκλογικές Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και χρέη γραμματέα ασκεί ο γραμματέας αυτού.

δ. Στις εκλογικές Γ.Σ. εκλέγονται με ανάταση των χεριών των μελών ο Πρόεδρος, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες, ο γραμματέας, ο οποίος κρατεί τα πρακτικά και τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία διενεργεί τις εκλογές. Ειδικότερα η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει το νομότυπο της συμμετοχής των υποψηφίων και προβαίνει στην ανακήρυξή τους με την ανάρτηση πίνακα σε εμφανές μέρος της αίθουσας που περιέχει το όνομά τους. Μόλις τελειώσει η ψηφοφορία κάνει γνωστά τα αποτελέσματα αυτής. 

Άρθρο 15ο

Κατά την εκλογική Γ.Σ., η οποία κανονικά πραγματοποιείται στο τέλος της τριετούς θητείας των οργάνων της διοίκησης, αφού διαπιστωθεί απαρτία και εκλεγούν, ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και η τριμελής εφορευτική επιτροπή, όπως στο άρθρο 14 παρ. δ αναφέρονται, ακολουθεί η λογοδοσία του απερχομένου Προέδρου για τα πεπραγμένα του Δ.Σ., γίνεται οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία του Συλλόγου, διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχείρισης, ακολουθεί κριτική επί των πεπραγμένων και τέλος η Γ.Σ. εγκρίνει τα πεπραγμένα της απερχόμενης διοίκησης. Στη συνέχεια συζητούνται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λαμβάνονται αποφάσεις, οι οποίες δεσμεύουν το νέο Δ.Σ. 

Άρθρο 16ο

Η Γ.Σ. εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. κάθε τρία χρόνια, με μυστική ψηφοφορία ως εξής:

α. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας το απερχόμενο Δ.Σ. παραδίδει στην Εφορευτική Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα των ταμειακά εντάξει μελών, τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, επικυρωμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα.

β. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει όλους τους υποψηφίους. Επίσης μέσα στο ψηφοδέλτιο αυτό θα υπάρχουν και οι υποψήφιοι για την Ε.Ε. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και για την Ε.Ε. τουλάχιστον πέντε. Για την εκλογή του Δ.Σ. κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο σταυρούς προτίμησης ενώ για την εκλογή των μελών της Ε.Ε. θα μπαίνει μόνο ένας σταυρός προτίμησης.

γ. Ψηφοδέλτια χωρίς σταυρούς προτίμησης ή με περισσότερους των δύο για το Δ.Σ. και του ενός για την Ε.Ε. θεωρούνται άκυρα.

δ. Άκυρα επίσης θεωρούνται και τα ψηφοδέλτια, τα οποία φέρουν σαφή σημάδια παραβίασης του απορρήτου της ψηφοφορίας.

ε. Στις αρχαιρεσίες που γίνονται για την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., κάθε μέλος ψηφίζει μόνο για τον εαυτό του, απαγορευομένης της εκπροσώπησης άλλου μέλους.

στ. Οι πρώτοι επτά, που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους (σταυρούς προτίμησης) για το Δ.Σ., αποτελούν το νέο Δ.Σ. και οι τρεις πρώτοι την Ε.Ε. Οι επόμενοι τρεις για το Δ.Σ. και οι επόμενοι δύο για την Ε.Ε., αποτελούν κατά σειρά ψήφων τα αναπληρωματικά μέλη.

ζ. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ μελών, η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή.

η. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την εξαγωγή των αποτελεσμάτων η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό αρχαιρεσιών, το οποίο παραδίδει στον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο.  

Άρθρο 17ο

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν το καταστατικό ή ο Νόμος απαιτούν μεγαλύτερα ποσοστά. Συζήτηση και απόφαση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρες, εκτός αν αποφασίσει άλλως το σύνολο των παρόντων μελών, ύστερα από σχετική πρόταση μέλους της Γ.Σ. 

Άρθρο 18ο

Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των οργάνων του Συλλόγου και έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να τα παύει. Γενικά μπορεί να αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα εντός των πλαισίων του Νόμου και του καταστατικού. Η Γ.Σ. μπορεί να παύσει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. Επικυρώνει τον απολογισμό του περασμένου χρόνου, αφού διαβαστεί η έκθεση της Ε.Ε., ψηφίζει τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου και αποφασίζει για την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών σε βάρος του Δ.Σ. και της Ε.Ε.

Αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, θέματα προσωπικά ή εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, άλλως είναι άκυρες οι αποφάσεις της. Στα άλλα θέματα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ  

ιι. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Άρθρο 19ο

Α. Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Οι αρχαιρεσίες αυτές γίνονται κάθε τρία χρόνια, το μήνα Αύγουστο μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Β. Τα εκλεγέντα μέλη συνέρχονται εντός δέκα (10) ημερών από της εκλογής τους, μετά από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και κατά πλειοψηφία, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον υπεύθυνο Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων.

Γ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, εκτάκτως δε μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με αίτηση δύο συμβούλων προς τον Πρόεδρο, που συγκαλεί τότε το Δ.Σ. μέσα σε τρεις ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Τόσο η πρόσκληση του Προέδρου, όσο και η αίτηση των 2 συμβούλων πρέπει να περιλαμβάνουν τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Δ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη του, με την παρουσία οπωσδήποτε του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, πρέπει ο Πρόεδρος να καταστήσει γνωστή την ψήφο του, προκειμένου αυτή να υπερτερήσει.

Ε. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, καλείται από τον Πρόεδρο σε απολογία και αν δεν προσέλθει ή αρνηθεί να απολογηθεί ή η απολογία του κριθεί ανεπαρκής από το Δ.Σ. εκπίπτει του αξιώματός του και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία δεν κατοικούν μόνιμα στο Βλάση ή το Νομό Μεσσηνίας και για όσο διάστημα αυτά απουσιάζουν από το χωριό ή το Νομό.

Στ. Η θέση στο Δ.Σ. κάθε παραιτουμένου μέλους καταλαμβάνεται, κατά σειρά επιτυχίας, από τους αναπληρωματικούς συμβούλους. Διάλυση του Δ.Σ. και προκήρυξη εκλογών για την εκλογή νέου Δ.Σ. γίνεται μόνο σε περίπτωση, κατά την οποία μείνουν μόνο τρία μέλη.  

Ζ. Σε περίπτωση παραίτησης του Προέδρου εκπίπτουν όλα τα μέλη από το αξίωμά τους και γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο β του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση παραίτησης οποιουδήποτε άλλου μέλους εκπίπτουν επίσης του αξιώματός τους όλα τα μέλη, πλην του Προέδρου. 

Η. Το Δ.Σ. παίρνει αποφάσεις, που αφορούν την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του, και ενεργεί τις δαπάνες με βάση τον ψηφιζόμενο από την Γ.Σ. προϋπολογισμό και τις έκτακτες πιστώσεις. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά και αλληλεγγύως υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Οι σύμβουλοι δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν σε συνεδρίαση, κατά την οποία δεν παρίσταντο ή παριστάμενοι διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά του Δ.Σ. 

Άρθρο 20ο

Α. Το Δ.Σ. εκλέγεται για χρονική διάρκεια τριών ετών.

Β. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για κάθε θέμα που έχει σχέση με το Σύλλογο, διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και του Νόμου, κατά δε τη λήξη της θητείας του, συντάσσει γραπτό απολογισμό του έργου του και παρουσιάζεται ενώπιον της Γ.Σ. για λογοδοσία.

Γ. Τα μέλη του Δ.Σ. στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους κλείνουν τα βιβλία του Συλλόγου, υπογράφοντας κάτω από την πράξη κλεισίματος.  

Άρθρο 21ο

Καθήκοντα Προέδρου

Α. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον κάθε Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής και παντός νομικού ή φυσικού προσώπου.

Β. Υπογράφει μαζί με τα άλλα μέλη τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις του, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

Γ. Υπογράφει μαζί με το Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα, που απευθύνονται σε κάθε αρχή, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα.

Δ. Συγκαλεί το Δ.Σ. και τη Γεν. Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Ε. Προεδρεύει του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, όταν αυτές δεν είναι εκλογικές, με πνεύμα ισότητας, ηπιότητας, αδελφοσύνης και αγάπης.

Στ. Σε έκτακτες και κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον είναι αδύνατη η σύγκληση του Δ.Σ., δύναται να ενεργεί αυτεπάγγελτα, φέροντας όμως την ευθύνη για τυχόν ζημία, την οποία ήθελε υποστεί ο Σύλλογος. Για τις ενέργειές του αυτές λογοδοτεί στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. 

Άρθρο 22ο

Καθήκοντα Αντιπροέδρου

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο, με όλες τις αρμοδιότητές του, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.  

Άρθρο 23ο

Καθήκοντα Γεν. Γραμματέα

α. Ο Γεν. Γραμματέας τηρεί όλα τα βιβλία και το αρχείο του Συλλόγου και φυλάσσει τη σφραγίδα του συλλόγου.

β. Ενημερώνει ανελλιπώς το μητρώο των μελών και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα.

γ. Κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γεν. Συνελεύσεων, που προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη Γεν. Γραμματέα ασκεί ο Ειδικός ή Οργανωτικός Γραμματέας.  

Άρθρο 24ο

Καθήκοντα Ταμία

α. Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο εσόδων-εξόδων, εισπράττει το δικαίωμα εγγραφής και τις συνδρομές των μελών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο, υπογράφοντας τη σχετική απόδειξη.

β. Διενεργεί όλες τις πληρωμές, σύμφωνα με τα χρηματικά εντάλματα, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, ενημερώνει σε κάθε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. για την κατάσταση του ταμείου και συντάσσει στο τέλος του έτους απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων.

γ. Κρατεί στα χέρια του ποσό μέχρι 400 ευρώ, το δε υπόλοιπο καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου σε τράπεζα. Κάθε ανάληψη γίνεται από αυτόν με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Μέχρι ένα ποσό, που θα ορίζεται από το Δ.Σ., ο Ταμίας μπορεί να πραγματοποιεί δαπάνες, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με απόδοση λογαριασμού.

δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, χρέη ταμία ασκεί ένα μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ. 

Άρθρο 25ο

Καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα

Ο Ειδικός Γραμματέας αναλαμβάνει την αλληλογραφία του Συλλόγου, επιμελείται και φυλάσσει αυτή τηρώντας σχετικό αρχείο. Εκτελεί χρέη Γενικού ή Οργανωτικού Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος αυτών και αναπληρώνεται από τον Γενικό ή Οργανωτικό Γραμματέα σε περίπτωση δικού του κωλύματος.  

Άρθρο 26ο

Καθήκοντα Οργανωτικού Γραμματέα

Ο Οργανωτικός Γραμματέας επιμελείται της ενημέρωσης του μητρώου των μελών του Συλλόγου, φροντίζει για τα οργανωτικά θέματα αυτού, καθώς και για τις δημόσιες σχέσεις τους και είναι σύνδεσμος μεταξύ Δ.Σ. και αντιπροσώπων του Συλλόγου. Αναπληρώνεται από τον Γενικό ή τον Ειδικό Γραμματέα.  

Άρθρο 27ο

Καθήκοντα Υπευθύνου Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων

Επιμελείται των δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου με τα μέλη του, με Αρχές και Υπηρεσίες και προωθεί την έκδοση εντύπων. Αναπληρώνεται από μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

ιιι. Η Ελεγκτική Επιτροπή 

Άρθρο 28ο

α. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται από τη Γ.Σ., όπως και το Δ.Σ., η δε θητεία της είναι τριετής. Σε περίπτωση παραιτήσεως, επιπτώσεως, θανάτου κ.λ.π. κάποιου εκ των τακτικών μελών της γίνεται αναπλήρωσις αυτού εκ των αναπληρωματικών.

β. Ελέγχει την ταμειακή διαχείριση του συλλόγου, τακτικά κάθε έτος υποβάλλοντας τα πορίσματά της στο Δ.Σ. και στη Γ.Σ. συντάσσοντας πάντοτε και γραπτή έκθεση πάνω στον απολογισμό του περασμένου έτους κατά την τακτική Γ.Σ. Έκτακτα δε, όταν το θεωρεί αναγκαίο, οπωσδήποτε δε υποχρεούται να κάνει έλεγχο κατά τη λήξη της τριετούς θητείας του Δ.Σ. και να υποβάλλει γραπτή έκθεση στην τακτική Γ.Σ.

γ. Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα δύο τουλάχιστον μέλη αυτής.

δ. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του Δ.Σ. του Συλλόγου, λήγει και η θητεία της Ε.Ε.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ 

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 29ο

Το σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική που φέρει κυκλικώς τις λέξεις Σύλλογος των απανταχού Βλασαίων «ΤΟ ΒΛΑΣΗ» και στο κέντρο έτος ιδρύσεως 2002.  

Άρθρο 30ο

Το παρόν καταστατικό δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου με αυξημένη πλειοψηφία, ήτοι: με παρόντα το ½ των μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.  

Άρθρο 31ο

Η διάλυση του Σωματείου μπορεί να αποφασισθεί από τη Γ.Σ., η οποία συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό, με την ίδια πλειοψηφία του άρθρου 30.

Επίσης διαλύεται εφόσον δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός μελών για τη νόμιμη συγκρότηση του Σωματείου.

Σε περίπτωση διαλύσεως η περιουσία του περιέρχεται στο Τοπικό Συμβούλιο του Δημοτικού Διαμερίσματος Βλάση. Η εκκαθάριση της περιουσίας μετά τη διάλυση, γίνεται από το Δ.Σ. μέσα σε έξι (6) μήνες από τη μέρα της διαλύσεως.  

Άρθρο 32ο

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό και αφορά στο Σωματείο και τους σκοπούς του, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα, καθώς και τις αποφάσεις της Γ.Σ.

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 33ο

Η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου ανατίθεται στους: 1. Αποστολόπουλο Παν/τη του Μιχαήλ, 2. Αποστολόπουλο Αναστάσιο του Νικολάου, 3. Μαρινοπούλου Παν/τα του Κων/νου, 4. Μυλωνά Κων/νο του Θεοδώρου, 5. Γαλάζιο Παύλο του Σπύρου, 6. Νταή Ανέστη του Δημητρίου και 7. Παπαδάτο Παν/τη του Χαρ/μπους, που θα επιμεληθούν για τη δικαστική αναγνώριση του Συλλόγου και τη Σύγκληση Γ.Σ. μέσα σε ένα χρόνο από την αναγνώριση του Συλλόγου με θέμα λογοδοσία του προσωρινού Δ.Σ. και εκλογές Δ.Σ. και Ε.Ε. Επίσης θα κάνει όλες τις ενέργειες για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.  

Άρθρο 34ο

Το δικαίωμα για την έκδοση ψηφισμάτων ή διακηρύξεων το έχει η Γ.Σ. και το Δ.Σ.

Υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη:

Βλάση 17-08-2002

ΠΗΓΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ