Απολογισμός και προγραμματισμός επιμορφωτικού έργου του αυτοτελούς τμήματος εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012

Περιγραφή: GIATROS_533_355Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος θα έχει συνάντηση στην Πάτρα με τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης κ. Νικόλαο Γεωργαράκη. Η ατζέντα της συνάντησης αφορά θέματα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων και, πιο συγκεκριμένα, την ανίχνευση των κατά τόπους εκπαιδευτικών αναγκών, τη συγκρότηση Εσωτερικών Ομάδων Επιμορφωτών και το σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων σε συντονισμό με το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Κατά το 2011 το Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης διοργάνωσε προγράμματα επιμόρφωσης για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και φορείς, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Συνολικά υλοποιήθηκαν 96 επιμορφωτικά προγράμματα, εκ των οποίων 60 στη Δυτική Ελλάδα, 26 στην Πελοπόννησο και 10 στα Ιόνια Νησιά. Στην διάρκειά τους επιμορφώθηκαν 2.496 υπάλληλοι σε 2.667 ώρες επιμόρφωσης. Τα επιμορφωτικά προγράμματα αφορούσαν 46 τίτλους σχετικά με την Αποτελεσματικότητα και Διαφάνεια στη Δημόσια Διοίκηση, τη Διοικητική Μεταρρύθμιση και Αποκέντρωση, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Εφαρμοσμένες Τεχνολογίες, την Οικονομία και Δημοσιονομική Πολιτική, την Κοινωνική Πολιτική και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2012 έχουν προγραμματιστεί 31 πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα για τη Δυτική Ελλάδα, 13 για την Πελοπόννησο και 10 για τα Ιόνια Νησιά. Τα προγράμματα απευθύνονται στους υπαλλήλους των φορέων του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στοχεύουν στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Μεταξύ άλλων, έχουν ανακοινωθεί νέα προγράμματα σχετικά με την Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των φορέων του Δημοσίου και την Αποτίμηση της Αποτελεσματικότητας της Επιμόρφωσης, καθώς επίσης και σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους Elenxis στο πεδίο της Οικονομίας και Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Ο προγραμματισμός έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στις Ανακοινώσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.