Περιβαλλοντική δανειοδότηση αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Καστοριού Λακωνίας

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος υπέγραψε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το έργο «Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Καστορείου Ν. Λακωνίας», η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του Τοπικού Διαμερίσματος Καστορείου θα εξυπηρετεί το σύνολο του ομώνυμου οικισμού και με αυτό θα συνδεθούν όλοι οι υφιστάμενοι αγωγοί ακαθάρτων. Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελείται από ένα κεντρικό συλλεκτήρα Σ μήκους 1.316 μ. και 10 αγωγούς βαρύτητας για τη συλλογή των λυμάτων από τις επιμέρους γειτονίες του οικισμού, καθώς και από ένα αντλιοστάσιο με καταθλιπτικό αγωγό για τη μεταφορά των λυμάτων από το βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού προς τον συλλεκτήρα. Ο βιολογικός καθαρισμός θα εγκατασταθεί σε θέση 450 μ. κατάντι του Καστορείου και πλησίον του ρέματος Καστανιώτης, περιοχή στην οποία καταλήγει με φυσική κλίση το δίκτυο αποχέτευσης στο νοτιοανατολικό άκρο του οικισμού. Ως σύστημα επεξεργασίας επιλέχθηκε το σύστημα της ενεργού ιλύος δια παρατεταμένου αερισμού με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της λάσπης και υψηλό βαθμό νιτρικοποίησης και απονιτρικοποίησης για την αφαίρεση του αζώτου.